banner
● Komiteler ve Üyeleri
● Bölüm Kalite Sorumluları
● SKS İyi Uygulama    Örnekleri
● SKS Kapsamında Eğitim Planı
● Hasta Çalışan Güvenliği Yönetmeliği
● Sağlıkta Performans Kalite Yönergesi

SAĞLIKTA PERFORMANS ve KALİTE YÖNERGESİ

SAĞLIKTA KALİTENİN GELİŞRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNBÖLÜM

Am, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, slık kurum ve kuruluşlanda kaliteli hizmet sunumunun slanmaamacıyla, hasta güvenliği, çalışan güvenliği, hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini esas alan slıkta kalite standartla ile bu standartların uygulanmana ilkin usul ve esasla zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti ile koruyucu slık hizmeti sunan kamu ve özel tüm slık kurum ve kuruluşlanı kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Slık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendi, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Slık Bakanlığı ve B Kuruluşlanın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci fıkranın (ı) bendi ile 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Slık Bakanlığını,

b) Değerlendirme: Sağlık kurum ve kuruluşlanda slıkta kalite standartlanın uygulanıp uygulanmadığını ve uygulanma zeylerini belirlemek in yerinde yapılan incelemeyi,

c) Değerlendirici: Bakanlıa yetkilendirilen ve değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştiren kiyi, ç)  Genel Müdürlük: Slık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

d) Kalite puanı: Slık kurum ve kuruluşlanda yerinde yapılan değerlendirme neticesinde slıkta kalite standartlanın uygulanma zeyini gösteren, fır ile yüz aranda tespit edilen değeri,

e) İl kalite koordinatörlüğü: İl sağlık müdürlüğünde slıkta kalite standartla çerçevesinde Bakanlık adına iş ve işlemleri yürütmek ve koordine etmek üzere oluşturulan birimi,

f) Slıkta Kalite Standartla (SKS): Bakanlıkça, slık kurum ve kuruluşlarında hasta ve çalışan güvenliği başta olmak üzere verimlilik, etkililik, etkinlik, süreklilik ve zamanlılık gibi hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik geliştirilen standartların tamamını,

g) Slık kurum ve kuruluşu: Kamu ve özel sektöre ait hastaneleri, tıp/dal merkezlerini, ız ve d slığı merkezleri/hastanelerini, birinci basamak slık hizmeti veren kuruluşlanı, poliklinikleri, tıbbi laboratuvarları, görüntüleme, kan ve diyaliz gibi merkezleri ile il ambulans servislerini,

ifade eder.

İKİNBÖLÜM

Standartların Uygulanma ve Değerlendirme

Sağlıkta kalite standartlarının uygulanma

MADDE 5 (1) Slık kurum ve kuruluşları; uygulamalarında sağlıkta kalite standartlana uygun çerçevede zenlemeler yapar. SKS esas alınarak yapılan öz değerlendirmeler ve slıkta kalite değerlendirmeleri kapsamında gerekli görülen iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirirler.

(2) Sağlık kurum ve kuruluşlanın uygulama gereken slıkta kalite standartla ve bunlara ilkin rehberler

Genel Müdürlüe hazırlanarak Bakanlığın internet sitesinde yayımlanır.

(3) Slık kurum ve kuruluşları, slıkta kalite standartla ve rehberlerinin yayımlandığı tarihten itibaren altı

ay sonra sorumlu tutulurlar.

(4) Genel dürlük, slıkta kalite standartlanın etkinliğini artırmak amacıyla uygulamaya yönelik uzaktan ya da yerinde itim faaliyetlerizenler ya da zenlenmesini sağlar.

Değerlendirme

MADDE 6 (1) Bakanlık, slıkta kalite standartla doğrultusunda slık kurum ve kuruluşlanı değerlendirir. (2) Slıkta kalite standartlanın hazırlanması, değerlendirme süreci ve değerlendiricilerin belirlenmesine

ilkin tüm ve işlemler Geneldürlüe yürütülür.

(3) Değerlendirmeler her yıl, Bakanlığın belirlediği tarihlerde Bakanlıa yapılır. İlgili yıldaki kalite puanı 95 ve üstü olan kurum ve kuruluşlar, öz değerlendirme sonuçlarını takip eden yılın Ocak-Haziran ayları aranda Bakanlığa göndermeleri durumunda o yıl değerlendirme yapılmaz ve mevcut kalite puanının geçerliliği devam eder. Ancak kurum ve kuruluşun talebi üzerine yeniden değerlendirme de yapılabilir.


(4) Değerlendirmeler önceden ilan edilen takvime ve Genel Müdürlüe yayımlanan sağlıkta kalite standartları değerlendirme rehberine uygun olarak gerçekleştirilir.

(5) Slıkta kalite standartlanın  tümü  veya  Genel Müdürlüe belirlenecek bir kısmı ve/veya lümler üzerinden değerlendirme yapılabilir.

(6) Slık kurum ve kuruluşla değerlendirme sonucunun tebliğinden itibaren somut delillerle birlikte en geç yedi gün içinde yazılı olarak Bakanlığa itiraz edebilir. İtiraz başvuruları, Bakanlıa en geç otuz gün erisinde sonuçlandırılır.

(7) Slık kurum ve kuruluşlanda kalite puanı, Genel Müdürlüe yayımlanan slıkta kalite standartla puan hesaplama rehberine uygun şekilde hesaplanır.

(8) Slık kurum ve kuruluşlanın ilgili yılda aldıkları kalite puanla takip eden yılın sonuna kadar geçerlidir. (9) Bakanlık, sağlık kurum ve kuruluşlanın kalite puanlarını ilan edebilir. Bu ilanın takip eden yılın ilk üç

ayında yapılmaesastır.


 

 

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik


ÜÇÜNBÖLÜM Çeşitli ve Son kümler


MADDE 7 (1) 6/8/2013 tarihli ve 28730 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Slık Hizmeti Kalitesinin

Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kümlerini Slık Bakanı yürütür.Yönergede Değişiklik Yapan Düzenlemelerin
27/07/2015 29399  
seperator
Acil E-Randevu Dış Gebelik
Ambulans Hizmetleri E-Radyoloji Yeni Doğan Bebek Emzirme
Ameliyathane E-Laboratuvar Kızamık
Hasta Taşıma Hizmetleri E-Bebek Su Çiçeği
Laboratuvar E-Geçmiş Olsun Kabakulak
Poliklinik        
Radyoloji        
Yatan Hasta Servisi        
Yoğun Bakım
seperator